Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Instroom studenten met een beperking gedaald door invoering studievoorschot?

19 april 2016
Instroom studenten met een beperking gedaald door invoering studievoorschot?
">
Op 18 april jl. stuurde de minister van OCW de monitorrapportage 2015 over de ontwikkelingen in studiekeuze, studiegedrag en studiefinanciering in het jaar 2015 naar de Tweede Kamer. Hierin wordt een daling van instroom van studenten met een functiebeperking geconstateerd. Expertisecentrum handicap + studie benadrukt in dit verband de cumulatie van overheidsmaatregelen die voor studenten met een functiebeperking heeft plaatsgevonden de afgelopen jaren.

Ondanks het feit dat instellingen meer aandacht lijken te hebben voor de groep studenten met een functiebeperking, is hun aandeel in de instroom in het hoger onderwijs, gedaald, zo blijkt uit de monitorrapportage. De daling is sterker in het hbo (gedaald met 5%-punten naar circa 18%) dan in het wo (gedaald met 1%-punt naar circa 15%). Wat de achtergrond hiervan is, en of er sprake is van een structurele of een incidentele daling, kan nu nog niet vastgesteld worden. Ook laat de monitor zien dat studenten met een functiebeperking ondanks hun sterke motivatie en grote inzet langer over hun studie doen, minder kunnen bijverdienen en een hoger uitvalrisico hebben. De uitval/switch onder deze groep is met name in het hbo gestegen (van 21% naar 28%); in het wo is de uitval onder deze studenten juist licht gedaald.

Cumulatie van overheidsmaatregelen

Het Expertisecentrum handicap + studie benadrukte in de consultatie naar aanleiding van de monitorrapportage de cumulatie van overheidsmaatregelen die voor studenten met een functiebeperking heeft plaatsgevonden de afgelopen jaren. Zo heeft de Participatiewet invloed op de financieringsmogelijkheden voor studenten met een functiebeperking. Vanaf 2015 kunnen mensen met een beperking die meerderjarig worden, geen aanspraak meer maken op de studieregeling in de Wajong. In plaats daarvan kunnen zij een individuele studietoeslag aanvragen bij de gemeente. Een van de voorwaarden daarbij is dat de betreffende student niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft.

Meer vragen

Expertisecentrum handicap + studie krijgt in toenemende mate vragen over van ouders, studenten en studentendecanen; bijvoorbeeld over de moeizame aanvraagprocedure van een individuele studietoeslag in het kader van de Participatiewet. Ook het aanvragen en inzetten van een PGB blijkt lastig. Wij pleiten dan  ook voor verruiming van de financiële voorzieningen voor deze groep.

 Klik hier voor de OCW-brief aan de Tweede Kamer d.d. 19 april 2016 en de monitorrapportage.

 Zie ook het artikel Leenstelsel zorgt voor minder studenten in de Telegraaf van 18 april 2016

Meer over dit onderwerp

Nieuws

Handicap + studie vandaag in gesprek met OCW over toegankelijkheid onderwijs

02-06-2016
Naar aanleiding van de monitorrapportage over de ontwikkelingen in studiekeuze, studiegedrag en studiefinanciering in het jaar 2015 - die 18 april jl. naar de Tweede Kamer ging - overlegden Expertisecentrum handicap + studie en een aantal studentendecanen vandaag bij het ministerie van OCW over de toegankelijk van het onderwijs voor studenten met een functiebeperking.
Lees verder over: Handicap + studie vandaag in gesprek met OCW over toegankelijkheid onderwijs >>
Overzicht nieuws >>
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies