Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Verslag regiobijeenkomsten Toegankelijk toetsen, zo kan het ook!

22 oktober 2018
Verslag regiobijeenkomsten Toegankelijk toetsen, zo kan het ook!
">
Op 4 en 11 oktober 2018 vonden regiobijeenkomsten plaats rondom het thema toegankelijk toetsen. De eerste bijeenkomst was op Hogeschool Windesheim te Zwolle, de tweede bijeenkomst op de Erasmus University Rotterdam (EUR). Op de bijeenkomsten kwamen verschillende sprekers aan het woord en gingen de, totaal bijna 100, deelnemers met hen en elkaar in gesprek. In dit verslag zijn de hoofdzaken van beide bijeenkomsten opgenomen. De regiobijeenkomsten zijn onderdeel van de campagne Toegankelijk toetsen, ruimer denken kan, mag en moet!

Film ‘Ruimer denken kan, mag en moet’

Na een opening door Judith Jansen van handicap + studie werd gestart met de film 'Toegankelijk toetsen: ruimer denken kan, mag, en moet'. Deze film is gemaakt in het kader van de gelijknamige campagne. De film toont highlights uit panelgesprekken rondom toegankelijk toetsen. Deelnemers met verschillende achtergronden, zoals de onderwijsinspectie, de NVAO, studentdecanen, examencommissies en een student, komen aan het woord. Er wordt ten eerste ingegaan op de kaders en ruimte voor toegankelijk toetsen. Vervolgens worden gesignaleerde dilemma’s en mogelijke oplossingen benoemd. Ten slotte bespreken de deelnemers hun blik op de toekomst, wat er volgens hen veranderd moet worden, welke kansen er liggen en welke succesfactoren er zijn.

Ontwikkelingen rondom toegankelijk toetsen & tool toegankelijk toetsen

Judith Jansen bespreekt feiten en cijfers rondom toegankelijk toetsen in het hoger onderwijs. Uit deze gegevens blijkt het belang en de urgentie van toegankelijk toetsen. Uit het Jaarrapport Studeren met een functiebeperking 2018 blijkt dat studenten redelijk tevreden zijn over de toegankelijkheid van hun toetsen, tegelijkertijd zien ze hierin nog veel ruimte voor verbetering. Achtereenvolgens gaan de aanwezigen aan de slag gegaan met de tool ‘toegankelijk toetsen'. Expertisecentrum handicap + studie ontwikkelde deze tool samen met collega’s van CINOP. De tool is een hulpmiddel om in de instelling het gesprek aan te gaan over de huidige en gewenste situatie rondom toegankelijke toetsing en zo tot een plan van aanpak te komen.

Gastspreker Henri Ponds, beleidsadviseur bij de NVAO, over toegankelijk toetsen vanuit accreditatieperspectief - bijeenkomst 4 oktober Windesheim

Henri PondsVolgens Henri Ponds vormen de eindkwalificaties het uitgangspunt bij toegankelijk toetsen. Het gesprek over een toegankelijke en variabele vorm van deze toetsing zal plaats moeten vinden tussen examinatoren en examencommissies. De examencommissie beoordeelt hierbij uiteindelijk of een aangepaste toets voldoende valide, betrouwbaar en transparant is. De NVAO stelt geen specifieke norm: het is aan de examencommissies om beslissingen uit te leggen aan de visitatiecommissie. Afstemming tussen examencommissies kan deze verantwoording ten goede komen.

Gastspreker Jan Nauta, Docent HBO-ICT Windesheim, over inclusief en flexibel afstuderen bij techniek Windesheim - bijeenkomst 4 oktober Windesheim

Jan Nauta toonde een ‘good practice’ m.b.t. toegankelijk toetsen. Hij zag dat een deel van zijn studenten technisch-inhoudelijk begaafd is, maar moeite heeft met verslaglegging bij hun stage en afstuderen. Oorzaken hiervan ziet hij in problemen met informatieverwerking en –weergave, plannen en organiseren, schrijfvaardigheden en reflectievaardigheden. Dit is de aanleiding geweest voor een experiment: inclusief en flexibel afstuderen bij techniek. De rode lijn in het experiment is dat de beoordelingssystematiek gelijk blijft en de beroepsproducten blijven bestaan. Er is gezocht naar vormen die beter bij de student passen, waarin het proces van de student in kaart kan worden gebracht en waarbij het werk van de student beter over het voetlicht komt. Zo heeft de opleiding HBO-ICT een criteriumgericht interview toegevoegd aan het portfolio. Door het gestructureerde interview komt de presentatie van de student beter over het voetlicht, wat de validiteit ten goede komt. Hiernaast wordt er gewerkt met voortgangsrapportages waardoor al gedurende de stage een beeld van de student ontstaat. Hoewel het experiment pas halverwege is, is Jan Nauta positief gestemd. Er ontstaan nieuwe toetsvormen en studenten zijn hier positief over.

Gastspreker Martine Pol-Neefs, voorheen inspecteur hoger onderwijs, over examencommissies en toegankelijk toetsen - bijeenkomst 11 oktober EUR

De inspectie van het hoger onderwijs heeft verschillende taken. Ze voert thematisch onderzoek uit, bijvoorbeeld naar examencommissies en opleidingscommisses. Bij grotere incidenten controleert ze of de regelgeving wordt nageleefd. De eerste insteek hierbij is dat een instelling het probleem zelf oplost. De inspectie kan hierbij helpen door goede voorbeelden van andere opleidingen te geven. Het toetsen van de kwaliteit van een individuele opleiding doet de inspectie niet, dat doet de NVAO.
Martine Pol-Neefs staat stil bij de verdeling van verantwoordelijkheden binnen de instelling voor toegankelijk toetsen. Het bestuur of management is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding, inclusief de toetsing. Deze stelt het OER vast, maakt het onderwijsbeleid en beslist over de toelating. De examencommissie borgt de kwaliteit van de toetsing/ eindniveau, wijst examinatoren aan en geeft hen richtlijnen, beslist over individuele verzoeken en kan adviseren over het OER.
Volgens Pol-Neefs zijn de examencommissie en het management (examinatoren, studiebegeleiding) juist partners in de zoektocht naar meer toegankelijk toetsen.

Vincent Vonk, docent aan de Hogeschool Rotterdam, over inclusief toetsen - bijeenkomst 11 oktober EUR

Ook Vincent Vonk benadrukt de verdeling van verantwoordelijkheden. De examencommissie borgt de toetskwaliteit. De opleiding zorgt voor goede toetsen. Hij stelt hij de vraag: ‘Past de student bij de toets?’ en verwijst naar een onderzoek waarin alternatieve toetsen vaker valide bleken dan reguliere toetsen. Hij sluit zijn presentatie af met twee voorbeelden van inclusief toetsen bij de lerarenopleiding aan de Hogeschool Rotterdam, gericht op de beroepsopleiding en op de cursus toetsen.

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies