Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Aanvraagformulier aangepaste of alternatieve toetsing - Ton

Aanvraagformulier aangepaste of alternatieve toetsing - Ton
">

Gegevens student

Naam:Ton
Geboortedatum:
Studentnummer (indien al bekend):
Telefoonnummer en e-mailadres:
Ingeschreven voor opleiding:
Naam studentendecaan: de Vries

Verzoek

Student wenst gebruik te maken van de volgende voorziening(en) (aankruisen svp):
0   Toetstijdverlenging
0   Toetsopgaven op A3 formaat
0   Gebruik laptop
0   Prikkelarme ruimte
0   Alternatieve toetsvorm
X   Anders, nl: alternatieve opdracht in plaats van groepsopdracht


Reden van het verzoek


Korte omschrijving van de ervaren belemmering:
Student is bekend met ASS. Is vanwege samenwerkingsproblemen door medestudenten uit de projectgroep gezet. Student is door projectbegeleider (docent) extra begeleid, echter zonder het beoogde resultaat in de groep. Student kan daardoor de punten niet halen voor het project (en kan daardoor niet voldoen aan de BSA norm).

Advies studentendecaan

Op basis van het (intake)gesprek tussen student en studentendecaan (en eventueel aanvullend overleg met student, teamleider of slb-coördinator), adviseert de studentendecaan de examencommissie het volgende (svp toelichten):
Ik adviseer voor deze student een alternatieve projectopdracht aan te bieden, die hij in samenwerking met één medestudent kan uitvoeren, waardoor hij tevens kan laten zien dat hij de competentie ‘samenwerken’ in voldoende mate beheerst.

Periode waarvoor het bovenstaande dient te worden toegekend (aankruisen svp):
0   Vak/onderwijseenheid ..
0   Onderwijsblok ..
X   Studiejaar 1, waarna evaluatie.
0   Gehele opleiding


De student heeft wel een verklaring van een medicus cq psycholoog of orthopedagoog overlegd.
Datum:
Naam studentendecaan: de Vries
Handtekening:


 

Meer over dit onderwerp

Voorbeelden beoordeling aanvragen door examencommissies

Handicap + studie legde vier voorbeelden van aanvragen om aanpassingen bij toetsing en examinering voor aan examencommissies. Zo ontstaat er een beeld over hoe examencommissies aanvragen behandelen en hoe ze tot een besluit komen. Handicap + studie, de inspectie en de NVAO geven tips!
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies