Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Aanvraagformulier aangepaste of alternatieve toetsing - Francien

Aanvraagformulier aangepaste of alternatieve toetsing - Francien
">

Gegevens student

Naam: Francien
Geboortedatum:
Studentnummer (indien al bekend):
Telefoonnummer en e-mailadres:
Ingeschreven voor opleiding:
Naam studentendecaan: de Vries

Verzoek

Student wenst gebruik te maken van de volgende voorziening(en) (aankruisen svp):
0   Toetstijdverlenging
0   Toetsopgaven op A3 formaat
0   Gebruik laptop
0   Prikkelarme ruimte
0   Alternatieve toetsvorm
X   Anders, nl: iemand die tijdens toetsen de opgaven met tabellen kan voorlezen

Reden van het verzoek

Korte omschrijving van de ervaren belemmering:
Student maakt gebruik van voorleessoftware en kan daarmee ook tijdens toetsen goed uit de voeten. Echter, tabellen en kolommen met cijfers worden door de software niet ‘gezien’.

Advies studentendecaan

Op basis van het (intake)gesprek tussen student en studentendecaan (en eventueel aanvullend overleg met student, teamleider of slb-coördinator), adviseert de studentendecaan de examencommissie het volgende (svp toelichten): Ik adviseer om vooralsnog aan de student een onafhankelijk persoon toe te voegen tijdens de toetsen, die de tabellen etc. kan voorlezen. (Daarnaast zou de opleiding een begin moeten maken met het digitaal toegankelijk maken van de toetsen!)

Periode waarvoor het bovenstaande dient te worden toegekend (aankruisen svp):
X   Vak/onderwijseenheid: alle cijfermatige vakken
0   Onderwijsblok ..
0   Studiejaar ..
0   Gehele opleiding

De student heeft niet een verklaring van een medicus cq psycholoog of orthopedagoog overlegd.
Datum:
Naam studentendecaan: de Vries
Handtekening:


Meer over dit onderwerp

Voorbeelden beoordeling aanvragen door examencommissies

Handicap + studie legde vier voorbeelden van aanvragen om aanpassingen bij toetsing en examinering voor aan examencommissies. Zo ontstaat er een beeld over hoe examencommissies aanvragen behandelen en hoe ze tot een besluit komen. Handicap + studie, de inspectie en de NVAO geven tips!
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies