Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Aanvraagformulier aangepaste of alternatieve toetsing - Frank

Aanvraagformulier aangepaste of alternatieve toetsing - Frank
">

Gegevens student

Naam: Frank
Geboortedatum:
Studentnummer (indien al bekend):
Telefoonnummer en e-mailadres:
Ingeschreven voor opleiding:
Naam studentendecaan: de Vries

Verzoek

Student wenst gebruik te maken van de volgende voorziening(en) (aankruisen svp):
0   Toetstijdverlenging
0   Toetsopgaven op A3 formaat
0   Gebruik laptop
0   Prikkelarme ruimte
0   Alternatieve toetsvorm
X   Anders, nl. : Student dient een verzoek in bij de examencommissie om het vak Communicatieve vaardigheden op een alternatieve wijze te mogen afronden.

Reden van het verzoek


Korte omschrijving van de ervaren belemmering:
Student haalt zeer goede cijfers op de technische vakken (gemiddeld > 8) maar is taalzwak en heeft daardoor moeite met Nederlands (geen diagnose, maar er zou sprake kunnen zijn van dyslexie).
Hij heeft 4x een onvoldoende gehaald op het vak Communicatieve vaardigheden (onderdeel spelling en grammatica).

Advies studentendecaan

Op basis van het (intake)gesprek tussen student en studentendecaan (en eventueel aanvullend overleg met student, teamleider of slb-coördinator), adviseert de studentendecaan de examencommissie het volgende (svp toelichten):
Ik adviseer de examencommissie om het schriftelijk werk van deze student, behorende bij de technische opdrachten (die hij met gebruik van ondersteunende software mag maken) te beoordelen op spelling en grammatica en deze beoordeling te gebruiken voor de afronding van het vak Communicatieve vaardigheden.

Periode waarvoor het bovenstaande dient te worden toegekend (aankruisen svp):
X   Vak/onderwijseenheid: Communicatieve vaardigheden
0   Onderwijsblok ..
0   Studiejaar ..
0   Gehele opleiding


De student heeft niet een verklaring van een medicus cq psycholoog of orthopedagoog overlegd.
Datum:
Naam studentendecaan: de Vries
Handtekening:


 

Meer over dit onderwerp

Voorbeelden beoordeling aanvragen door examencommissies

Handicap + studie legde vier voorbeelden van aanvragen om aanpassingen bij toetsing en examinering voor aan examencommissies. Zo ontstaat er een beeld over hoe examencommissies aanvragen behandelen en hoe ze tot een besluit komen. Handicap + studie, de inspectie en de NVAO geven tips!
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies