Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Gehanteerde criteria - Ton

Gehanteerde criteria - Ton
">

Gehanteerde criteria: 80% Medische verklaring, 100% Belastbaarheid instelling, 100% Vereiste competentie/doel, 80% Doeltreffendheid aanpassing, 100% Overige

Door de verschillende examencommissies wordt een veelheid van criteria gehanteerd bij het beoordelen van de aanvraag van Ton. De criteria ‘belastbaarheid instelling’ en ‘vereiste competentie/doel’ worden door alle examencommissies gebruikt bij het beoordelen of de voorziening al dan niet toegekend kan worden.

Naast de wettelijke criteria hanteren alle examencommissies ook eigen criteria. Opvallend is dat veel instellingen criteria toevoegen waarbij zij specifieke inspanningen van studenten verwachten, alvorens een voorziening toe te kennen. Deze inspanningen bestaan uit: tijdig melden van de functiebeperking, extra inspanning om de belemmering te verminderen (bijv. cursus volgen), eerst reguliere examens proberen, enz.

Bij de instellingen die om een medische verklaring vragen zien we verschillen in:
  • Inhoud: omschrijving beperking vereist, diagnose vereist, verklaring dat er ‘iets’ is is voldoende
  • Inzage: inzage door examencommissie vereist of examencommissie is akkoord als studentendecaan de verklaring heeft gezien.

Tip van handicap + studie

Door het toevoegen van ‘eigen criteria’ is het lastig om als examencommissie objectief te blijven oordelen. In de praktijk blijkt namelijk dat de toegevoegde criteria casusafhankelijk zijn.
Studenten eerst regulier de toets laten maken is belastend voor de student. Hij of zij moet eerst falen, wat druk verhoogt en in het slechtste geval psychische klachten met zich mee kan brengen.

Beantwoord bij het behandelen van een aanvraag de volgende vragen:
  1. Worden met de aanpassing dezelfde competenties getoetst als de oorspronkelijke toets (kwaliteitsborging)?
  2. Is de aanpassing doeltreffend (geschikt en noodzakelijk)?
  3. Vormt de aanpassing geen onevenredige belasting voor de instelling?
De overige onderwerpen kunnen meegenomen worden in het gesprek tussen de student+ en de studentendecaan. Het zijn geen beoordelingscriteria.

Jan Willem Roodenberg van de Inspectie hoger onderwijs zegt hierover:

‘Uit onderzoek van de inspectie in 2015 blijkt dat het een forse bandbreedte is van waaruit examencommissies werken en mogen werken’. (Jan Willem Roodenberg, Inspectie hoger onderwijs)

Henri Ponds van de NVAO zegt hierover:

‘Bij het criterium ‘onevenredige belasting’  is het van belang om het beste te doen wat mogelijk is binnen de instelling of opleiding om de student zo goed mogelijk te begeleiden naar het behalen van zijn diploma. Dit kan soms betekenen dat een examencommissie een alternatief voorstel doet aan de student. Dit alternatief moet altijd gespiegeld worden aan de eindkwalificaties van de opleiding.’


 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies