Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Resultaat van de aanvraag - Frank

Resultaat van de aanvraag - Frank
">

Wat is het resultaat van de aanvraag? 29% Toegekend, 71% Afgewezen, 100% Aanvullende voorwaarde gevraagd

71% van de examencommissies wijst de aanvraag van Frank af. 20% zou de aanvraag goedkeuren, mits er aan aanvullende voorwaarden wordt voldaan. Bijvoorbeeld: het volgen van een cursus om de taalzwakte te verbeteren of een deskundigenverklaring dat de betreffende aanpassing geschikt is voor het wegnemen van de studiebelemmering. Daarnaast gaf één examencommissie aan dat wanneer er een verklaring zou zijn, een alternatief wordt geboden in de vorm van een extra kans.

Niet alle examencommissies zouden de casus in de praktijk behandeld hebben in verband met het ontbreken van de een ‘medische verklaring’. De student zou de aanvraag onbehandeld retour hebben ontvangen.
Eén examencommissie wees de aanvraag af op basis van het niet kunnen garanderen van ‘kwaliteitsborging’. Zij zagen taalvaardigheid als een vereiste competentie en deze kwam met de aanpassing in het geding.

Tip van handicap + studie

De eis van het overleggen van een ‘medische verklaring’ wordt door bijna alle hoger onderwijsinstellingen gehanteerd. Echter, met de komst van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (IVRPH) verschuift de focus van het medische model (waarbij wordt gekeken naar wat de student heeft, door middel van een diagnose) naar het sociale model (wat heeft de student nodig?). Om in te spelen op een steeds diverser wordende studentenpopulatie zal deze uitgangspositie uiteindelijk moeten worden losgelaten. Door aan de voorkant al te beschikken over alternatieven (zoals verschillende toetsvormen om dezelfde stof te toetsen), wordt de examinering flexibeler en komt meer tegemoet aan verschillende leerstijlen en persoonlijke omstandigheden van studenten.
Het is goed om, wanneer er vraagtekens worden geplaatst bij de doeltreffendheid van de aangevraagde voorziening, in gesprek te gaan met de student om te achterhalen waar de belemmeringen nu precies zitten. Wanneer er een alternatief wordt geboden, is het belangrijk goed te motiveren waarom de gevraagde voorziening niet voldoet en het alternatief een doeltreffender voorziening is. Dit is echter in principe de taak van de studentendecaan en vindt bij voorkeur voorafgaand aan het indienen van de aanvraag plaats. 

Jan Willem Roodenberg van de Inspectie hoger onderwijs zegt hierover:

‘De inspectie kijkt strikt genomen naar de vraag: Is het handelen conform wet en regelgeving (dus staat de WHW het toe).’

Henri Ponds van de NVAO zegt:

 ‘Wanneer examencommissies onderling structureel met elkaar gesprekken zouden voeren over casuïstiek kunnen ze tot een meer vergelijkbare werkwijze komen. Dit kan de basis vormen voor het beleid of de aanpak die zij hanteren bij het behandelen van aanvragen voor voorzieningen of aangepaste toets vormen voor studenten met een functiebeperking. Op deze manier ontstaat een meer gelijke behandeling, met meer gelijke uitkomsten. Er zijn hogescholen die hiermee al goede ervaringen hebben’


 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies