Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Regiobijeenkomsten Informatievoorziening en digitale toegankelijkheid april 2019

Regiobijeenkomsten Informatievoorziening en digitale toegankelijkheid april 2019
">
De informatievoorziening aan studenten met een extra ondersteuningsvraag wordt laag beoordeeld door studenten. Belangrijk is dat het hoger onderwijs zich hier bewust van is en de kennis heeft om dit te verbeteren. Hiertoe organiseerde handicap + studie in april 2019 drie regiobijeenkomsten. Deze vonden plaats op Hogeschool van Amsterdam, Maastricht University en Hogeschool Saxion. Ook werd er in deze regiobijeenkomsten aandacht besteed aan digitale toegankelijkheid. Recentelijk is de wetgeving hierover aangepast. Digitale diensten vanuit (semi-)overheden moeten toegankelijk zijn voor personen met en zonder handicap.

Sleutelmomenten in informatievoorziening

Handicap + studie ging aan de hand van de tool Studieprocesinkaart in op belangrijke sleutelmomenten in de informatievoorziening en wie uit de organisatie sleutelfiguren vormen. Aandachtspunten en goede voorbeelden werden gedeeld. Een belangrijk aandachtspunt is bijvoorbeeld dat niet alle studenten altijd aangeven dat zij een beperking hebben. Dit omdat ze vaak niet weten wat er met deze gegevens gebeurt of omdat zij bang zijn dat dit op hun diploma terug komt. En functiebeperking blijkt vooral een ambtelijke term die vaak niet bekend is bij studenten. Gekeken naar goede voorbeelden kwam naar voren dat persoonlijk contact en gesprekken met de student belangrijk zijn. Net zoals het belangrijk is om te communiceren waarom het goed is om wél te melden dat je een extra ondersteuningsvraag hebt en wat studenten dit kan opleveren. Andere goede voorbeelden zijn het organiseren van een informatiebijeenkomst waar studenten elkaar kunnen leren kennen en decanen zichtbaar maken op open dagen.
Op de site van handicap + studie is een overzicht gecreëerd met daarop alle tips en handreikingen voor het verbeteren van de informatievoorziening.

Digitale toegankelijkheid

Handicap + studie lichtte gedurende deze regiobijeenkomsten toe wat digitale toegankelijkheid precies is en wat dit voor studenten betekent. Steeds meer hoger onderwijsinstellingen willen hun beleid voor digitale toegankelijkheid verbeteren. Niet alleen om te voldoen aan de steeds strenger worden eisen, maar vooral zodat zoveel mogelijk studenten met succes kunnen studeren. Bij een gebrek aan digitale toegankelijkheid zijn er bijvoorbeeld problemen met: het zien van afbeeldingen, lezen van tabellen, filmpjes zonder ondertiteling en geen consistentie in navigatie. Samen met Stichting Accessibility is er een handreiking opgesteld die hogescholen en universiteiten verder op weg kan helpen: Toegankelijkheidsrichtlijnen. Werken aan digitale toegankelijkheid.

In gesprek met de deelnemers kwam naar voren dat wat nu in de wet staat over digitale toegankelijkheid soms tot onduidelijkheden leidt. Navraag bij Stichting Accessibility wijst uit dat het ‘Tijdelijk Besluit digitale toegankelijkheid voor de overheid’ niet voor onderwijs geldt. Wel is er door deze nieuwe wetgeving steeds meer aandacht voor digitale toegankelijkheid, zowel in de publieke als in de private sector. Daarnaast is in het hoger onderwijs de volgende regelgeving van toepassing:

  • Om te voldoen aan de eisen van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBh/cz) uitgebreid. Aanbieders van goederen en diensten moeten, naast de individuele aanpassingen, geleidelijk zorgen voor de algemene toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Ook als daar niet expliciet om gevraagd wordt. Een aantal onderwijsinstellingen tekende al een intentieverklaring waarin een gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen zijn opgenomen voor de implementatie van het VN-verdrag.
  • Sinds 2011 is de toegankelijkheid en studeerbaarheid van het onderwijs voor studenten met een beperking opgenomen in het ‘Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland’ van de NVAO. Digitale toegankelijkheid is uiteraard een belangrijk onderdeel hierbij.

Informatievoorziening in de praktijk - Maastricht University

Studentendecaan Dorothé Garé lichtte in de regiobijeenkomst bij Maastricht University toe hoe de informatievoorziening bij hen is georganiseerd onder de noemer Disability Support. Deze is gehuisvest op de begane grond - centraal gelegen bij allerlei andere diensten voor studenten - en ondergebracht bij het Studenten Service Centre. In Maastricht vormt de website een belangrijk middel om goed over studeren met een functiebeperking te communiceren. Daarnaast is er een Facebook-pagina waar bijvoorbeeld interessante bijeenkomsten voor studenten met een functiebeperking worden gepost. En er worden tal van acties ondernomen om de informatievoorziening zo goed mogelijk te laten verlopen, bijvoorbeeld: informatie op het intranet voor docenten, aandacht in studielink, in het universitaire nieuwsblad en in de welkomstbrief voor studenten.

Digitale toegankelijkheid in de praktijk - Hogeschool van Amsterdam, Maastricht University & Hogeschool Saxion

Naast dat er in de regiobijeenkomsten aandacht werd besteed aan wat digitale toegankelijkheid precies is, werd er ook meteen een vertaalslag gemaakt naar de praktijk!

Bram van der Kruk (informatiemanager Studentenzaken HvA) en Richard Valkering (centraal coördinator digitale toegankelijkheid UvA & HvA) deelden hun ervaringen en toekomstplannen voor toegankelijk hoger onderwijs in Amsterdam. Hun verhaal liet zien hoe groots en complex digitale toegankelijkheid is. Wat doe je bijvoorbeeld met oude systemen? En met aanbestedingen? Een tip die zij gaven is al aan de voorkant bij nieuwe aanbestedingen meteen de toegankelijkheid van nieuwe systemen mee te nemen. Én daarbij goede SLA’s overeen te komen. Een SLA (Service Level Agreement) zorgt ervoor dat je met de leverancier kunt afspreken dat ook bij iedere update op toegankelijkheidseisen gecheckt wordt.

Hans de Vries en Olivia Teich Bunin van de Hogeschool Saxion bespraken welke tools er gebruikt kunnen worden ten behoeve van de digitale toegankelijkheid. ALLY is bijvoorbeeld een meter die controleert op digitale toegankelijkheid. Daarnaast zit er in Adobe en Word een automatische functie die directe suggesties doet om de digitale toegankelijkheid van het document te verbeteren.

Ook bij Maastricht University is digitale toegankelijkheid een belangrijk thema. Om dit zo goed mogelijk in de universiteit te organiseren is er een werkgroep actief. Daarnaast is er een pilot digitaal toetsen gestart en een speciaal tekstverwerkingsprogramma aangeschaft voor studenten met dyslexie. 

Voorlichting over voorzieningen vanuit het UWV

Het UWV was te gast bij de regiobijeenkomst bij Hogeschool Saxion. Anne van der Veen kwam hier vertellen over de beschikbare onderwijsvoorzieningen vanuit het UWV voor studenten met een beperking. Het is belangrijk dat onderwijsinstellingen weten welke voorzieningen er beschikbaar zijn vanuit het UWV voor studenten en hierover voorlichting kunnen geven aan studenten. Op www.uwv.nl kan worden gezocht op onderwijsvoorzieningen om te kijken welke voorzieningen er allemaal zijn! 

Verslagen, presentaties, handreikingen

Verslag regiobijeenkomst informatievoorziening en digitale toegankelijkheid op 4 april bij HvA in Amsterdam 

Verslag regiobijeenkomst informatievoorziening en digitale toegankelijkheid op 11 april bij Maastricht University

Verslag regiobijeenkomst informatievoorziening en digitale toegankelijkheid op 18 april bij Hogeschool Saxion

Presentatie informatievoorziening Expertisecentrum handicap + studie

Presentatie digitale toegankelijkheid Expertisecentrum handicap + studie

Presentatie digitale toegankelijkheid organiseren UvA en HvA

Presentatie informatievoorziening Maastricht University

Presentatie digitale toegankelijkheid Bibliotheek Maastricht University

Presentatie digitale toegankelijkheid Hogeschool Saxion

Handreiking toegankelijkheidsrichtlijnen. Werken aan digitale toegankelijkheid

Handreiking succesvolle overgang vo-ho

 

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies