Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid
">

Wajong-uitkering

Mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap krijgen, waardoor zij niet kunnen werken of met werk niet genoeg kunnen verdienen, kunnen onder omstandigheden in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

De Wajong-uitkering kan worden aangevraagd bij het UWV en gaat op zijn vroegst in 1 jaar na het begin van de ziekte of handicap. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en bedraagt maximaal 75% van het minimumloon. Meer informatie over de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om een Wajong-uitkering te ontvangen, is hier te vinden.

Omzetten prestatiebeurs in gift

Studenten die tijdens hun studie recht krijgen op een Wajong-uitkering omdat zij arbeidsongeschikt zijn geraakt, kunnen hun prestatiebeurs om laten zetten in een gift (artikel 5.15 WSF). Daarvoor moeten zij een verzoek indienen bij DUO door middel van het formulier ‘verzoek voorziening hoger onderwijs’. Voorwaarde voor toewijzing is dat de student tijdens zijn studie 80 tot 100% arbeidsongeschikt is verklaard. Jongeren die al arbeidsongeschikt zijn voordat ze aan hun studie beginnen, kunnen hun prestatiebeurs niet laten omzetten in een gift.

Bij het verzoek tot omzetting van de prestatiebeurs in een gift, moet de student een kopie meesturen van de eerste beschikking van het UWV betreffende de uitkering op grond van de Wajong. Hierin moet in elk geval de ingangsdatum van het recht van de student op de Wajong-uitkering staan. Daarnaast moet de beschikking het percentage van het maatmaninkomen dat de student kan verdienen of de participatiemogelijkheden vermelden. Een rapport van de keuringsarts of een vervolgbeschikking is niet voldoende.

De participatiewet

De Participatiewet is op 1 januari 2015 ingevoerd en heeft als doel mensen met een beperking meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en de Wajong samen tot één regeling voor iedereen die extra hulp nodig heeft om aan het werk te komen. De gemeenten zijn belast met de uitvoering ervan. Van belang voor studenten met een beperking is in ieder geval het volgende:

  • Na inwerkingtreding van de Participatiewet kunnen geen nieuwe mensen meer instromen in de sociale werkvoorziening. De sociale werkvoorziening blijft wel bestaan voor mensen die op dat moment al een arbeidsovereenkomst hebben met een SW-bedrijf. Gemeenten krijgen budget om nieuwe beschutte werkplekken te creëren voor mensen die dat nodig hebben.

  • De Wajong blijft bestaan voor mensen die vóór 1 januari 2015 al een Wajong-uitkering ontvingen. Hebben zij de uitkering aangevraagd vóór 2010, dan kan de maximale hoogte wel worden teruggebracht van 75% tot 70% van het minimumloon, indien na een herbeoordeling door het UWV blijkt dat zij nog mogelijkheden hebben om te werken. Mensen die na 1 januari 2015 een aanvraag indienen, kunnen alleen nog Wajong krijgen als zij al vanaf jonge leeftijd een beperking hebben en nooit meer kunnen werken.
  • Jonggehandicapten kunnen straks een individuele studietoeslag krijgen van de gemeente als ze studeren. Om in aanmerking te komen voor een studietoeslag van de gemeente moeten de jonggehandicapten minimaal 18 jaar zijn en niet in staat om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Ook moeten zij recht hebben op studiefinanciering (of een tegemoetkoming op basis van de WTOS) en mogen zij geen eigen vermogen hebben.

Klik hier voor meer informatie over de Participatiewet

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies