Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Hoe werk je op een goede manier aan deskundigheidsbevordering van docenten?

Hoe werk je op een goede manier aan deskundigheidsbevordering van docenten?
">
Expertisecentrum handicap + studie komt in de onderwijspraktijk van hogescholen verschillende vormen van professionalisering tegen. Handicap + studie ordende deze en verwerkte de verschillende vormen in een model. Dit model helpt bij het vormgeven van de professionalisering op het gebied van studeren met een functiebeperking binnen hoger onderwijsinstellingen.

Hoe de professionalisering van docenten op het gebied van studeren met een functiebeperking binnen de verschillende instellingen voor hoger onderwijs vorm krijgt, varieert enorm, ontdekte handicap + studie. Waar deze op de ene instelling plaatsvindt op initiatief en persoonlijke interesse van een medewerker, is het op de andere instelling ingebed in beleid en een vast onderdeel van gecertificeerde trajecten (als Basis Kwalificatie Onderwijs).

Vier-kwadranten-model

Het vier-kwadranten-model ondersteunt instellingen bij het planmatig opzetten van het professionaliseren en borgen van kennis over studeren met een functiebeperking.

Voor wie?

Het model is ontwikkeld voor professionals uit het hoger onderwijs, die zich op opleidingsniveau of instellingsniveau bezig houden met de professionalisering van docenten. Het gaat om het professionaliseren op het gebied van studeren met een functiebeperking en de toegankelijkheid van het onderwijs voor studenten+.

Vier scenario’s

Het model kent vier scenario’s. Deze scenario’s geven weer hoe de professionalisering op het gebied van studeren met een functiebeperking georganiseerd kan zijn binnen de instelling. Op de verticale as staat ‘organisatie’ tegenover ‘individu’. Deze as gaat over wie het initiatief tot professionalisering neemt binnen de eigen organisatie. De horizontale as zet ‘ad hoc’ en ‘beleidsmatig’ tegenover elkaar. Deze as geeft aan in hoeverre binnen de organisatie professionalisering op het gebied van studeren met een functiebeperking vanuit een gedeelde beleidsvisie georganiseerd
is. De combinatie van deze assen geeft vier scenario’s weer. Van ieder scenario is beschreven wie, wat, hoe, en waarom geprofessionaliseerd wordt en waar dit toe leidt. Vanzelfsprekend zijn er varianten op de beschreven scenario’s mogelijk.

Hoe?

Binnen de opleiding of instelling kan de dialoog over planmatige professionalisering gevoerd worden aan de hand van de volgende vragen:
1. Welke scenario’s passen bij de huidige situatie?
2. Welke scenario’s passen bij de gewenste
situatie?
3. Welke acties, mensen, middelen zijn hiervoor
nodig?

Een voorbeeld

Docenten binnen een instelling vragen om een training over studeren met adhd. Vanuit de professionaliseringsacademie binnen de instelling wordt deze training aangeboden. Toch is de training vanwege te weinig aanmeldingen al vaker niet doorgegaan. In een gesprek tussen Expertisecentrum handicap + studie en een HR-professional kwamen de volgende vragen aan bod: wie heeft de wens om de professionaliseren, betreft het een individuele wens of een wens die voortkomt uit de visie van de organisatie? Is er sprake van centraal beleid of is professionalisering de verantwoordelijkheid van de individuele docent/de opleidingen zelf?

Het vier-kwadranten-model bleek behulpzaam bij het identificeren van de huidige situatie (scenario 1) en het formuleren van ambities en acties om te komen tot de gewenste situaties (scenario 1 t/m 4).

Expertisecentrum handicap + studie sluit in haar dienstverlening aan bij de verschillende scenario’s van professionaliseren. Dat betekent dat zij verschillende producten en diensten aanbiedt om onderwijsinstellingen en docenten te ondersteunen bij het professionaliseren en het opzetten van een professionaliseringaanbod.

Flyer Toegankelijk onderwijs voor studenten+: planmatige professionalisering. Goed voor studenten zorgen = kennis borgen (PDF)

Vier-kwadrantenmodel (PDF)

Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies