Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Klachten van studenten

Klachten van studenten
">

Een klacht indienen bij de onderwijsinstelling

Volgens artikel 7.59a WHW dienen alle onderwijsinstellingen voor studenten een faciliteit in te richten waar zij terecht kunnen met klachten over de manier waarop zij door de hogeschool of universiteit zijn behandeld. Veelal is dit een centraal klachtenloket dat de klacht ter behandeling doorstuurt naar het juiste orgaan of de juiste persoon. In het studentenstatuut van hun opleiding kunnen studenten meer informatie vinden over de wijze waarop klachten moeten worden ingediend. Alvorens een klacht in te dienen, is het voor studenten raadzaam om hun onvrede over het handelen van de onderwijsinstelling te bespreken met de studentendecaan. Deze kan informatie en advies geven en wellicht een bemiddelende rol spelen.

Een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens

Ook bij het College voor de Rechten van de Mens kunnen studenten via het klachtenformulier een klacht indienen over de manier waarop zij door hun onderwijsinstelling zijn behandeld. Aan de procedure bij het College voor de Rechten van de Mens zijn geen kosten verbonden en de student is niet verplicht zich te laten bijstaan door een advocaat. Wanneer het College voor de Rechten van de Mens een klacht ontvangt, beoordeelt zij eerst of zij deze mag behandelen. Is dit het geval, dan stelt het College een onderzoek in. Meestal vindt dan tijdens het onderzoek een zitting plaats, waarin partijen hun standpunten kunnen toelichten. Maximaal een half jaar nadat de student zijn klacht heeft ingediend, ontvangt hij van het College een oordeel of sprake is (geweest) van discriminatie. Dit oordeel is juridisch niet bindend, wat betekent dat het College een partij niet kan dwingen om actie te ondernemen. Meestal nemen onderwijsinstellingen het oordeel van het College echter wel over. Houdt de onderwijsinstelling zich niet aan het oordeel, dan kan de student een rechtszaak aanspannen. De rechter moet in zijn afweging het oordeel van het College altijd meenemen. Meer informatie over de klachtenregeling van het College voor de Rechten van de mens is hier te vinden.

Toetsing aan de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Het College voor de Rechten van de Mens toetst de handelwijze van de onderwijsinstelling waarover een klacht is ingediend aan de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Volgens deze wet hebben studenten met een functiebeperking recht op noodzakelijke en geschikte aanpassingen om hun opleiding te kunnen volgen. De onderwijsinstelling mag een verzoek van een student om bepaalde voorzieningen alleen afwijzen als het verstrekken daarvan een onevenredig belasting vormt.

Contactgegevens van het College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is gevestigd aan de Kleinesingel 1-3 (3571 CG) in Utrecht. Telefonisch kunnen studenten contact opnemen via (030) 888 38 88 (iedere werkdag van 10.00 tot 16.00 uur) en per e-mail via info@mensenrechten.nl. Hun verzoek, vraag of opmerking kunnen zij ook sturen naar het volgende adres onder vermelding van hun eigen adres en telefoonnummer:

College voor de Rechten van de Mens
Postbus 16001
3500 DA Utrecht

Antidiscriminatieburaus

In Nederland opereren op lokaal en regionaal niveau antidiscriminatiebureaus (ADB's) en meldpunten. Zij bieden onder meer ondersteuning en advies bij klachten, organiseren projecten, geven voorlichting en registreren klachten over en meldingen van discriminatie.

Een overzicht van antidiscriminatiebureaus of antidiscriminatievoorzieningen vindt u op www.discriminatie.nl/antidiscriminatiebureaus.

Hebt u een klacht of vraag over discriminatie? Ga ook dan naar www.discriminatie.nl of bel de Discriminatie meld- en advieslijn, 0900 - 2 354 354 (10 ct p/m). U wordt dan doorverbonden met het dichtsbijzijnde antidiscriminatiebureau.

Klachten over discriminatie op het internet kunnen gemeld worden bij het Meldpunt Discriminatie Internet.
 

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies