Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep
">
In veel gevallen kunnen studenten bezwaar maken tegen een afwijzende beslissing van de Examencommissie, DUO of het UWV. In de meeste gevallen maakt een student bezwaar bij zijn opleiding of gaat hij in beroep bij het College van Beroep van de onderwijsinstelling. In sommige gevallen heeft een student te maken met bezwaar- en beroepsmogelijkheden buiten de hogeschool of universiteit. Op deze pagina is meer informatie te vinden over waar, hoe en met behulp van wie bezwaar te maken.

Bezwaar tegen een beslissing van de Examencommissie

Studenten die van mening zijn dat de examencommissie een onjuiste beslissing heeft genomen naar aanleiding van een verzoek dat zij hebben ingediend, kunnen vaak tegen die beslissing bij de examencommissie zelf bezwaar indienen (of een verzoek tot heroverweging doen). De termijn die hiervoor staat is meestal zes weken. In veel gevallen nodigt de examencommissie de student die een bezwaarschrift heeft ingediend uit voor een gesprek, oftewel een hoorzitting. Daarin krijgt hij de gelegenheid om zijn standpunt toe te lichten. Vervolgens neemt de examencommissie een beslissing op het ingediende bezwaar.

Beroep bij het College van Beroep voor de Examens

Is de student het ook met de beslissing op bezwaar niet eens of bestaat er geen bezwaarprocedure bij de opleiding van de student, dan kan hij beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens van de onderwijsinstelling (artikel 7.60 WHW). In het studentenstatuut staat beschreven hoe deze procedure verloopt.

Beroep bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

Tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens kan de student ten slotte in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (artikel 7.64 WHW). Dit College is een onafhankelijke instantie, gevestigd in Den Haag, die rechtszaken behandelt op het terrein van het hoger onderwijs. Nadat de student een beroepschrift heeft ingediend, wordt de zaak eerst schriftelijk voorbereid. De student moet griffierecht betalen en de onderwijsinstelling krijgt de gelegenheid om verweer te voeren. Daarna volgt in de meeste gevallen een zitting waar de student en de onderwijsinstelling hun standpunt kunnen toelichten. Ongeveer vier maanden na indiening van het beroepschrift, doet het College uitspraak.

Bezwaar tegen beslissing UWV

Studenten die het niet eens zijn met een beslissing van het UWV, kunnen daartegen bezwaar maken bij de instelling zelf. Daarvoor moeten zij binnen de gestelde termijn (meestal zes weken) een bezwaarschrift indienen waarin de redenen van het bezwaar worden vermeld. Wanneer zij inloggen met hun DigiD-gegevens, kunnen studenten bij het UWV online bezwaar maken. Ook kan een bezwaarschrift per brief worden ingediend. Een kopie van de beslissing waartegen bezwaar wordt gemaakt moet dan in ieder geval worden bijgevoegd. Studenten die een bezwaarschrift hebben ingediend, krijgen binnen vijf werkdagen bericht van het UWV. Een medewerker van het UWV bekijkt de situatie opnieuw en neemt eventueel telefonisch contact met de student op of nodigt hem uit voor een hoorzitting. De beslissing op bezwaar ontvangt de student meestal binnen dertien weken. Meer informatie over de bezwaarprocedure bij het UWV is hier te vinden.

Bezwaar tegen beslissing DUO

Ook tegen een beslissing van DUO kunnen studenten bezwaar maken, meestal binnen een termijn van zes weken. Het bezwaarschrift moet per post worden opgestuurd. In het bezwaarschrift moeten de redenen van het bezwaar worden genoemd en een kopie van de beslissing waartegen bezwaar wordt gemaakt, moet worden bijgevoegd. Studenten die een bezwaarschrift hebben ingestuurd, krijgen binnen twee weken een ontvangstbevestiging. Het bezwaarschrift wordt behandeld door de juridische afdeling van DUO, die de situatie van de student opnieuw bekijkt. In sommige gevallen wordt de student uitgenodigd voor een hoorzitting, waar hij zijn argumenten kracht kan bijzetten of nieuwe argumenten kan aanvoeren. Binnen zes weken na afloop van de bezwaartermijn neemt DUO een beslissing op het ingediende bezwaar. Meer informatie over de bezwaarprocedure bij DUO is hier te vinden.

Beroep tegen de beslissing op bezwaar

Levert de bezwaarprocedure bij DUO of het UWV niet het gewenste resultaat op, dan kan een student tegen de beslissing op bezwaar in beroep gaan bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank. Het voeren van een beroepsprocedure bij de rechtbank is niet gratis. Vooraf moet namelijk griffierecht worden betaald. Meer informatie over de hoogte van het griffierecht is hier te vinden. Als de rechter de student in het gelijk stelt, kan hij mede bepalen dat de overheidsinstantie waartegen de procedure wordt gevoerd, de kosten van de procedure moet betalen, inclusief het door de student betaalde griffierecht. De student start een beroepsprocedure bij de rechtbank door binnen zes weken na ontvangst van de beslissing op bezwaar een beroepschrift in te dienen, per post of digitaal. Een kopie van de oorspronkelijke beslissing van het overheidsorgaan, het bezwaarschrift van de student en de beslissing op dat bezwaarschrift moeten in ieder geval worden bijgevoegd. De rechtbank stuurt een bevestiging wanneer zij het beroepschrift van de student heeft ontvangen en vraagt dan het overheidsorgaan om een verweerschrift in te dienen. Vervolgens neemt de rechtbank ofwel meteen een beslissing, ofwel organiseert zij een zitting, waarna de zaak wordt afgedaan.

Hulp bij bezwaar en beroep

Studenten kunnen de studentendecaan om hulp vragen wanneer ze bezwaar of beroep willen indienen tegen een beslissing van de examencommissie, het UWV of DUO. Ook kunnen studenten terecht bij de studentenlijn van de LSVb. Daarnaast kunnen studenten juridische hulp inschakelen via hun eventuele rechtsbijstandsverzekering, het juridisch loket of door rechtstreeks contact op te nemen met een advocatenkantoor. Indien de student een gering inkomen heeft kan hij of zij in aanmerking komen voor subsidiëring van de rechtsbijstand door de overheid, oftewel een toevoeging. Meer informatie hierover is te vinden op www.rvr.org.

Wanneer een student rechtshulp wil inroepen en daardoor meer tijd nodig heeft voor het indienen van een bezwaarschrift of beroepschrift, kan bij de bezwaar- of beroepsinstantie om verlenging van de termijn worden gevraagd. Meestal moet dan alvast een voorlopig bezwaar- of beroepschrift worden ingediend en op een later moment kunnen de bezwaar- of beroepsgronden worden toegevoegd.

Overzicht instanties waarop je je als student kan beroepen

Een korte en complete uitleg van de instanties waarop je je als student kan beroepen:

  • De Examencommissie
  • Het College van Beroep voor de examens (CBE/COBEX)
  • Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO)
  • Het klachtenloket
  • De studentenombudsman

Lees meer
 

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies