Studiefinanciering

Studiefinanciering
">

 

Studiefinanciering

Studenten aan een hogeschool of universiteit hebben recht op studiefinanciering volgens de Wet studiefinanciering. De Dienst Uitvoering Onderwijs is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet studiefinanciering. Studenten kunnen bij DUO een basisbeurs, een studentenreisproduct (ov-kaart) en in sommige gevallen een aanvullende beurs aanvragen. Deze voorzieningen hebben de vorm van een prestatiebeurs; dit is een voorlopige lening welke wordt omgezet in een gift als de student binnen 10 jaar een diploma haalt. De basisbeurs en eventuele aanvullende beurs ontvangen studenten voor de nominale duur van hun opleiding. Het studentenreisproduct maximaal één jaar langer dan de nominale duur, tot het moment van afstuderen. De Wet studiefinanciering biedt studenten ook de mogelijkheid bij DUO tegen gunstige voorwaarden een (aanvullende) lening af te sluiten. Meer informatie over het recht op studiefinanciering is hier te vinden.  

Let op! Op 1 september 2015 is de Wet studiefinanciering vervangen door het leenstelsel. De basisbeurs is vervangen door een lening. Studenten moeten deze lening terugbetalen wanneer ze hun diploma hebben behaald.

Studenten die onder het nieuwe leenstelsel vallen (studievoorschot), mogen onbeperkt bijverdienen. Studenten die onder het oude stelsel vallen, zijn nog gebonden aan een bijverdiengrens. Als studenten onder het oude stelsel vallen en een Oude Wajong-uitkering ontvangen, zijn ze gebonden aan de bijverdiengrens. Bij overschrijding moet de studiefinanciering worden stopgezet.

Invoering nieuwe leenstelsel

Een meerderheid in de Eerste Kamer heeft op 20 januari 2015 ingestemd met de invoering van het leenstelsel in het hoger onderwijs. Studenten die vanaf 1 september 2015 voor het eerst studiefinanciering krijgen voor een bachelor of masteropleiding, ontvangen geen basisbeurs meer. Dit bedrag kunnen studenten extra lenen.

De aanvullende beurs blijft bestaan voor studenten met ouders met een laag inkomen en wordt zelfs verhoogd met honderd euro. Ook de ov-jaarkaart blijft bestaan en komt ook beschikbaar voor minderjarige mbo'ers.

Studenten die een vertraging oplopen door een functiebeperking, handicap of ziekte krijgen een kwijtschelding van € 1.200 bij een afgeronde HBO bachelor of WO-master. Dit is een fors verschil met de huidige tegemoetkoming, namelijk een jaar extra basisbeurs. Vooral uitwonende studenten worden hierdoor benadeeld, zij ontvangen nu nog een bedrag van € 3.433,80. Bovendien geldt bij het huidige studiefinancieringsstelsel niet de extra eis dat het diploma moet zijn behaald.   

Huidige wettelijke voorzieningen, zoals een jaar verlenging van de studiefinanciering (zie hieronder), blijven bestaan. De uitwerking is echter anders omdat de basisbeurs komt te vervallen. In het geval van een jaar extra studiefinanciering, komt dit neer op een extra jaar ov-jaarkaart (en aanvullende beurs indien de student hier recht op heeft).

Zie voor meer informatie:

Studietoeslag

Omdat het voor jongeren met een functiebeperking lastig is hun opleiding te combineren met een bijbaan, is er in de Participatiewet een studieregeling opgenomen. Gemeenten kunnen individuele studietoeslag verlenen aan een persoon die voldoet aan de voorwaarden van artikel 36b Participatiewet:

  •  minimaal 18 jaar oud;
  • ontvangt studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet-tegemoetkoming-onderwijsbijdrage-en-schoolkosten (WTOS);
  • heeft geen in aanmerking te nemen vermogen;
  • een persoon is van wie is vastgesteld dat hij niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, doch wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft.

Aanvankelijk was sprake dat een persoon niet in staat moest zijn om “met voltijdse arbeid” het wettelijk minimumloon te verdienen, daarmee zouden echter personen met uitsluitend een urenbeperking niet in aanmerking komen. Om deze regeling ook te laten gelden voor personen die weliswaar per uur in staat zijn het minimumloon te verdienen maar die niet in staat zijn om voltijds te werken, is de zinsnede “met voltijdse arbeid” door de wetgever geschrapt.

Gemeenten moeten op grond van artikel 8 lid 1 sub c Participatiewet aanvullende regels opstellen omtrent het verlenen van individuele studietoeslag. Deze regels moeten in ieder geval betrekking hebben op de hoogte van de toeslag en frequentie van uitbetaling. Per gemeente kunnen de regels verschillen. Het verzoek tot het krijgen van individuele studietoeslag moet worden ingediend bij de gemeente waar de betreffende persoon staat ingeschreven.

Studietoeslag of Studieregeling Wajong

Studenten met een Wajong Studieregeling kunnen niet tevens een beroep doen op de individuele studietoeslag. Dit staat in artikel 15 lid 1 van de Participatiewet. Er staat namelijk dat er geen recht op bijstand (uitkering) is voor zover een beroep kan worden gedaan op een voorliggende voorziening, die gezien haar aard en doel, wordt geacht passend te zijn voor de belanghebbende. De Wajong studieregeling wordt gezien als zo'n voorliggende voorziening.

Voorzieningen voor studenten met een beperking

In de Wet studiefinanciering is een aantal regelingen opgenomen voor studenten die door bepaalde omstandigheden, zoals een functiebeperking, langer over hun studie doen of hun studie niet af kunnen maken. Zij kunnen bij DUO bepaalde voorzieningen voor hun prestatiebeurs aanvragen. Het is belangrijk dat studenten die in aanmerking willen komen voor één of meerdere van deze voorzieningen tijdig contact opnemen met hun studentendecaan. Deze beoordeelt of een verzoek kan worden ingediend. Het best kunnen studenten de studentendecaan direct benaderen als zij verwachten dat hun functiebeperking de studievoortgang gaat beïnvloeden. Studenten die zich pas melden bij de studentendecaan op het moment dat zij door hun functiebeperking al vertraging hebben opgelopen of gestopt zijn met studeren, lopen het risico dat hun aanvraag om die reden wordt afgewezen.

Verlenging prestatiebeurs

Een van de voorzieningen voor studenten met een functiebeperking op het gebied van studiefinanciering, is de mogelijkheid tot verlenging van de prestatiebeurs met 12 maanden (artikel 5.6 lid 10 WSF). Studenten die door hun functiebeperking niet binnen de termijn waarvoor recht op studiefinanciering bestaat afstuderen, kunnen daarvoor in aanmerking komen indien zij aan de gestelde eisen voldoen.

Verlenging diplomatermijn

Een student kan in aanmerking komen voor verlenging van de diplomatermijn als hij door een functiebeperking niet binnen de diplomatermijn (10 jaar) zijn studie af kan ronden (artikel 5.16 lid 1 en 2 WSF). Wordt de student bij het afstuderen belemmerd door een beperking van tijdelijke aard, dan kan de diplomatermijn worden verlengd voor de duur van die beperking. Is er sprake van een structurele beperking waardoor de student niet in staat is binnen 10 jaar af te studeren, dan kan hij vijf jaar verlenging krijgen.

Omzetting prestatiebeurs in gift

Als het een student vanwege zijn functiebeperking niet lukt om het afsluitend examen te halen en de studie af te ronden binnen de (verlengde) diplomatermijn hoger onderwijs, kan de prestatiebeurs omgezet worden in een gift (artikel 5.16 lid 3 WSF).

Nieuwe studiefinanciering voor andere studie

Het is ook mogelijk dat een student de studie waaraan hij begonnen is, na verloop van tijd noodgedwongen moet beëindigen omdat deze te zwaar of ongeschikt blijkt. Komt dit doordat de student tijdens zijn studie een functiebeperking heeft gekregen of door een zich tijdens de studie verergerende functiebeperking, dan heeft hij onder omstandigheden recht op studiefinanciering voor een nieuwe (passender) studie (artikel 5.16 lid 4 WSF).

Indienen aanvraag bij DUO

Door middel van het formulier ‘verzoek voorziening hoger onderwijs’ kan een aanvraag bij DUO voor verlenging van de prestatiebeurs of diplomatermijn, omzetting van de prestatiebeurs in een gift of nieuwe studiefinanciering worden ingediend. Dit formulier is bij de studentendecaan te verkrijgen. De studentendecaan en de student moeten allebei een gedeelte van het formulier invullen. Daarnaast moet het formulier ‘medische informatie’ door een arts of paramedicus (bijvoorbeeld fysiotherapeut of psycholoog) worden ingevuld en bij de aanvraag worden gevoegd. Bij dyslexie kan een dyslexieverklaring worden bijgevoegd. Als aan alle voorwaarden is voldaan, wordt de voorziening door DUO toegekend.
Let wel: voor een uiterst beperkt aantal omstandigheden is het mogelijk een beroep te doen op de voorzieningen.

Wil een student de prestatiebeurs omzetten op grond van de Wajong? Dan hoeft hij geen contact op te nemen met een studentendecaan. Voor het formulier, klik hier.

Heeft DUO de aanvraag afgewezen, dan kan een student tegen die beslissing bezwaar maken bij DUO zelf. Wanneer hij het ook met de beslissing op bezwaar niet eens is, kan daartegen beroep worden aangetekend bij de rechtbank. Meer informatie over de procedure is te vinden bij ‘Bezwaar en beroep’.

Profileringsfonds/Afstudeerfonds onderwijsinstelling

In artikel 7.51 van de WHW is bepaald dat het bestuur van de onderwijsinstelling voorzieningen dient te treffen voor de financiële ondersteuning van studenten die studievertraging oplopen door bijzondere omstandigheden. Studenten die recht hebben of hebben gehad op een prestatiebeurs van DUO, kunnen een beroep doen op het profileringsfonds van hun hogeschool of universiteit. In het studentenstatuut van de onderwijsinstelling staat vermeld hoe zij dat kunnen doen en onder welke voorwaarden.

Komt een student voor financiële ondersteuning in aanmerking, dan wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld op maximaal het bedrag dat de student eerder aan studiefinanciering ontving. De student moet om die reden bij de aanvraag in ieder geval een bericht van DUO overleggen, waaruit blijkt hoeveel studiefinanciering is ontvangen. Bovendien zal de onderwijsinstelling de student vragen om verklaringen van bijvoorbeeld de studieadviseur, studentendecaan, (studenten)psycholoog en/of (behandelend) arts. De onderwijsinstelling bepaalt hoe lang een student de vergoeding ontvangt.

Wijst het instellingsbestuur de aanvraag af, dan kan de student tegen die beslissing bij het instellingsbestuur zelf bezwaar indienen. Het instellingsbestuur heroverweegt dan haar beslissing. Wordt de aanvraag opnieuw afgewezen, dan kan de student beroep aantekenen bij het College van beroep voor het Hoger Onderwijs, dat een definitief oordeel velt.

Verder lezen: 

Kamerbrief over profileringsfonds hoger onderwijs, oktober 2018  

Studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs
Het profileringsfonds voor studenten met een functiebeperking, nu en in de nabije toekomst (juni 2018)
 (PDF)

Studiefondsen

Er zijn veel verschillende studiefondsen in Nederland waar studenten mogelijk voor in aanmerking kunnen komen. Het gaat hierbij om een bijdrage in de studiekosten, en dus niet om een bijdrage in levensonderhoud of aflossing van een lening. In de bijlage (hiernaast) staat een overzicht van alle studiefondsen, opgesteld door Studiefonds Stichting Plus.

 

Nieuws

Instroom studenten met een beperking gedaald door invoering studievoorschot?

19-04-2016
Op 18 april jl. stuurde de minister van OCW de monitorrapportage 2015 over de ontwikkelingen in studiekeuze, studiegedrag en studiefinanciering in het jaar 2015 naar de Tweede Kamer. Hierin wordt een daling van instroom van studenten met een functiebeperking geconstateerd. Expertisecentrum handicap + studie benadrukt in dit verband de cumulatie van overheidsmaatregelen die voor studenten met een functiebeperking heeft plaatsgevonden de afgelopen jaren.
Lees verder over: Instroom studenten met een beperking gedaald door invoering studievoorschot? >>
Overzicht nieuws >>
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies