Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Onderwijs en tentamens

Onderwijs en tentamens
">

De onderwijs- en examenregeling

Studenten die inhoudelijke vragen hebben over de opleiding die zij volgen of willen gaan volgen, kunnen de onderwijs- en examenregeling (OER) raadplegen. Iedere opleiding moet volgens artikel 7.13 van de WHW haar eigen OER hebben, als onderdeel van het studentenstatuut. In de OER staat onder andere informatie over:

  • Het curriculum van de opleiding;
  • De indeling van de opleiding (vakken, onderwerpen en literatuur);
  • De onderwijsvormen die tijdens de opleiding gebruikt worden;
  • De kwalificaties waaraan studenten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden moeten voldoen wanneer zij afstuderen.

Verboden onderscheid

Ingevolge artikel 1 en 5b van de WGBH/CZ, is het aanbieders van onderwijs verboden onderscheid te maken op grond van handicap of chronische ziekte bij het aanbieden van of verlenen van toegang tot goederen of diensten en bij het sluiten, uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten ter zake, alsmede bij het geven van loopbaanoriëntatie en advies of voorlichting over school- of beroepskeuze.

Op grond van artikel 2 WGBH/CZ houdt het verbod van onderscheid mede in dat instellingen doeltreffende aanpassingen moeten verrichten, tenzij deze voor hen een onevenredige belasting vormen. Onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen wordt in ieder geval verstaan het toelaten van assistentiehonden.

De verplichting tot he doen van doeltreffende aanpassingen is in de wet opgenomen om personen met een handicap of chronische ziekte in individuele gevallen in staat te stellen deel te (blijven) nemen aan het onderwijs, indien die deelname door de wijze waarop het onderwijs is ingericht, is georganiseerd of anderszins is geregeld, wordt bedreigd. Een aanpassing is doeltreffend als deze geschikt en noodzakelijk is om de bedoelde belemmeringen weg te nemen. De aanbieder hoeft niet (altijd) de gevraagde aanpassing te verrichten, een doeltreffend alternatief aanbieden is ook mogelijk.

Het verrichten van aanpassingen betekent niet dat voor studenten met een beperking de inhoud van de studie wordt aangepast. Een student kan niet afstuderen als hij minder vakken heeft gevolgd, niet alle kerncompetenties beheerst of studiepunten mist. Wel heeft de student recht op aanpassingen die ervoor zorgen dat de studie studeerbaar wordt. 

Verantwoordelijkheid instelling

In het kader van een verzoek om doeltreffende aanpassingen geldt een onderzoeksplicht. Deze onderzoeksplicht houdt in dat onderwijsinstellingen na moeten gaan of de gevraagde aanpassing(en) en eventuele alternatieven mogelijk zijn.

Verantwoordelijkheid student

  • Het is aan de student met een handicap of chronische ziekte om tijdig aan te geven dat hij behoefte heeft aan een doeltreffende aanpassing.
  • De student moet gebruik maken van de voorgeschreven procedures van de instelling.
  • De student moet desgevraagd informatie aanleveren over de aard van zijn functiebeperking en/of chronische ziekte en de doeltreffende aanpassingen die hij in dat verband nodig acht.

Bron: College voor de Rechten van de Mens 21 juli 2015, 2015-85, overweging 3.24 en 3.26.

Zie ook een uitspraak van het College inzake verboden onderscheid door het niet verrichten van doeltreffende aanpassingen. Klik hier voor de uitspraak.

Tentamens

Studenten kunnen aanpassingen in de onderwijsvormen met behulp van de studentendecaan aanvragen bij de examencommissie. In de onderwijs- en examenregeling van hun opleiding kunnen studenten met een functiebeperking informatie vinden over de wijze waarop hen de gelegenheid wordt geboden om tentamens te maken. Voorbeelden van voorzieningen en aanpassingen zijn: extra tijd, alternatieve toetsvormen, spreiding van tentamens of gebruik van digitale hulpmiddelen. Klik hier voor voorbeelden van alternatieven/aanpassingen.

In geval van toetsing en examinering moeten de gevraagde aanpassingen betrekking hebben op het afnemen van de toets en mogen deze niet de inhoud van de exameneisen raken.  

Bezwaar, beroep of klacht

Studenten die het niet eens zijn met een beslissing van de examencommissie kunnen daartegen bezwaar maken en vervolgens eventueel beroep aantekenen. Meer informatie hierover is te vinden bij ‘Bezwaar en beroep’. Studenten die vinden dat hun onderwijsinstelling zich onvoldoende heeft ingespannen om doeltreffende aanpassingen te verrichten, kunnen daarover bij de onderwijsinstelling en/of het College voor de Rechten van de Mens ook een klacht indienen. Meer informatie hierover is te vinden bij ‘Klachten over behandeling'.
 

Nieuws

Verantwoordelijkheid student bij aanvragen aanpassingen

03-08-2015
Wanneer een student vraagt om aanpassingen, is het aan de instelling om dit zo goed mogelijk te faciliteren. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in de wet. De vraag rijst wat dit voor de verhouding tussen de instelling en de student betekent. Heeft de student nog een eigen verantwoordelijkheid in het proces?
Lees verder over: Verantwoordelijkheid student bij aanvragen aanpassingen >>
Overzicht nieuws >>
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies