Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Verzekering

Verzekering
">

Verschillende zaken zullen door verschillende verzekeringen moeten zijn verzekerd.
Denk aan een ziektekostenverzekering, ongevallenverzekering, bagageverzekering, reisverzekering, etc. Er zijn verzekeraars die gespecialiseerd zijn in het verzorgen van complete verzekeringspakketten voor studenten in het buitenland. Meer informatie is te vinden op www.wilweg.nl
Voor studenten met een functiebeperking is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de verzekering ook extra waardevolle spullen zoals een laptop of een rolstoel verzekert en mogelijk andere hulpmiddelen die de student nodig heeft.

 

Zorgverzekering

Bijna iedereen die in Nederland woont en/of werkt is verzekerd voor zorgkosten via de Wlz en de Zvw. Dit blijft zo tijdens vakanties in het buitenland. Bij wonen, werken of studeren in het buitenland bepaalt de persoonlijke situatie of iemand in Nederland verzekerd blijft voor ziektekosten.
De basisverzekering biedt werelddekking, maar het is belangrijk om na te gaan of die dekking volstaat voor het land waar de student naartoe gaat.
Wanneer er wordt gekozen voor een studie in een EU/EER-land of Zwitserland, kan vooraf in Nederland een EHIC worden aangevraagd bij de eigen zorgverzekering. Daarmee blijft het recht op noodzakelijke medische zorg in het land van de studie behouden. De vergoeding is volgens de regels en tarieven die in dat land gelden. Het recht op de zorg volgens de voorwaarden van uw Nederlandse zorgpolis blijft behouden.
Wordt de studie in een ander verdragsland gevolgd? Dan kan bij de zorgverzekeraar in Nederland een formulier 111 aangevraagd worden. Hiermee blijft het recht op spoedeisende zorg in het land waar de studie wordt gevolgd gwaarborgd. De vergoeding is volgens de regels en tarieven die in dat land gelden. Tevens blijft dan het recht op de zorg volgens de voorwaarden van de eigen Nederlandse zorgpolis behouden.
Wordt (een deel van) de studie gevolgd in een niet-verdragsland? Dan blijft het recht op de zorg volgens de voorwaarden van de eigen Nederlandse zorgpolis bestaan. Verstandig is het om vooraf met de zorgverzekeraar de dekking in het buitenland te bespreken.

 

Aandachtspunten

• Vooraf met verzekeraar bespreken dat student tijdelijk naar het buitenland gaat. Hij/zij kan eventueel om een verzekeringsverklaring buitenland vragen in de taal van het land waar de student naartoe gaat.
• Vooraf uit te zoeken wat het eerste medische contactpunt is voor het bezoeken van een medisch specialist of een arts in het buitenland. Wordt dat ook door de verzekering vergoed?
• Vooraf uitzoeken of de de gebruikte medicijnen legaal zijn in het land van bestemming.
• Vooraf uitzoeken of er voldoende medicatie kan worden meegenomen of waar die ter plaatse kunnen worden gehaald.
• Wanneer in de huidige situatie regelmatig fysio- of een andere therapie wordt gevolgd, da vooraf uitzoeken waar de student daarvoor terecht kan tijdens het verblijf in het buitenland.

Deze fysio- en andere therapieën worden betaald door de zorgverzekeraar. Voor vertrek naar het buitenland zal met de zorgverzekeraar moeten worden bekeken welke vergoedingen kunnen worden verkregen voor behandelingen in het buitenland.


Langer weg dan 8 maanden

Bij een verblijf van langer dan 8 maanden buiten Nederland heeft dat gevolgen voor de Basisregistratie Personen (BRP). Kortom, het betekent uitschrijven bij de gemeente in Nederland waar de student ingeschreven staat. Meer informatie hierover staat op de website van de Rijdksoverheid of van de eigen gemeente: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/uitschrijven-basisregistratie-personen

Dit uitschrijven kan consequenties hebben voor verzekeringen, uitkeringen en hulpmiddelen/ voorzieningen waar de student gebruik van maakt. Van tevoren duidelijke afspraken maken met de gemeente over uitkeringen en hulpmiddelen/voorzieningen is zodoende verstandig.
Ook kan het zijn dat de zorgverzekering stopgezet wordt. Er zijn twee instanties die mogen beslissen of de zorgverzekering mag doorlopen of moet worden stopgezet. Dit zijn de eigen zorgverzekering of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De snelste manier is om contact op te nemen met de eigen zorgverzekeraar omdat die over het algemeen sneller uitsluitsel geven.
Mochten die andes beslissen dan gewenst, dan kan de SVB een definitieve uitspraak doen. Meer informatie en handige tips hierover staan op: http://backpackcentrale.nl/je-gaat-langer-dan-8-maanden-reizen-maar-gaat-niet-werken/

Wanneer besloten wordt dat de zorgverzekering in Nederland wordt stopgezet, vervalt daarmee ook het recht op zorgtoeslag.
Meer informatie is te vinden op: https://www.hetcak.nl/regelingen/financiele-informatie-verdragsgerechtigden

Hulpmiddelen

Wanneer de student gebruik maakt van hulpmiddelen is het belangrijk om, wanneer deze in bruikleen zijn, toestemming te verkrijgen voor het meenemen naar het buitenland van de instellingen die de hulpmiddelen ter beschikking hebben gesteld.
Met deze instellingen moeten ook afspraken worden gemaakt over reparaties en declaraties, want het hulpmiddel kan tijdens het verblijf in het buitenland kapot gaan of onderhoud nodig hebben. Misschien kunnen er extra reserveonderdelen meegenomen worden.

Hulpmiddelen in bruikleen van het UWV

Het kan per situatie en per behandelaar verschillen of er een regeling getroffen kan worden over de door het UWV verstrekte hulpmiddelen. Bespreek vooraf met het UWV dat (een deel van) de studie in het buitenland gaat studeren. De student kan zorgvuldig beargumenteren waarom hij/zij de hulpmiddelen mee wil nemen en een beroep doen op de redelijkheid van de wens om de
studie tijdelijk in het buitenland voort te zetten (bijvoorbeeld het vergroten van de inzetbaarheid
voor de arbeidsmarkt).
Voor hulpmiddelen die zijn verstrekt op grond van de AWBZ (regeling hulpmiddelen 1996) geldt dat er geen regelingen zijn voor het meenemen van deze hulpmiddelen naar het buitenland. Voor onderhoud en reparatie is vooraf toestemming nodig van de eigen zorgverzekeraar.


Persoons Gebonden Budget (PGB)
Wanneer de student langer dan 6 weken in het buitenland woont en in Nederland een geregistreerd woonadres heeft, kan het gebruik van het PGB door lopen. Er geldt dan wel een aanvaardbaarheidspercentage, dat wil zeggen dat - als de zorg wordt ingekocht in het buitenland - de PGB-tarieven aangepast worden aan de daar geldende tarieven. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij het eigen zorgkantoor.


6. Overige informatie

Naast disability officers kan de student ook contact leggen met commerciële bureaus zoals Kilroyworld en Study-Globe.
Zij kunnen helpen door bijvoorbeeld de student in contact te brengen met een contactpersoon ter plaatse bij de universiteiten waarmee ze samenwerken of door te bemiddelen bij huisvesting op de betreffende campus. Bemiddeling bij ‘off-campus’ huisvesting valt niet onder de dienstverlening, soms wordt hier wel in geadviseerd. Adviseren in verzekeringen behoort wel tot de standaard dienstverlening.
 
Andere interessante links:
• European Agency for Special Needs and Inclusive Education (https://www.european-agency.org/) is een onafhankelijke organisatie dat werkt als platform voor samenwerking tussen de ministeries van onderwijs voor de ledenlanden. Hun doel is om ledenlanden te ondersteunen bij het verbeteren van hun onderwijsbeleid en –uitvoering. Dit doen zij door beleid, uitvoering en onderzoek te combineren om hun leden en andere stakeholders evidence-based informatie en richtlijnen voor het implementerenvan inclusief onderwijs te verstrekken.

• Facebook pagina voor het uitwisselen van ervaringen met studeren in het buitenland: https://www.facebook.com/No-Limits-on-international-exchange-170721872988245/

 

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies