Opmaak uitschakelen

Verslagen regiobijeenkomsten flexibel onderwijs maart 2017

20 maart 2017
Verslagen regiobijeenkomsten flexibel onderwijs maart 2017
">
Deelnemers kregen tijdens de bijeenkomsten informatie over de belemmeringen die studenten als gevolg van beperkte belastbaarheid ervaren bij het volgen van een voorgeschreven curriculum. En ze maakten kennis met de FlexScan: een instrument om de stand van zaken en ambitie met betrekking tot flexibilisering van het onderwijs in kaart te brengen.

Studenten verschillen in leerstijl, vooropleiding en (culturele) achtergrond. Ook de persoonlijke omstandigheden van studenten lopen sterk uiteen: denk aan studenten met mantelzorgtaken, studerende moeders, studenten met een (startende) onderneming, topsporters en studenten die als gevolg van een functiebeperking of chronische ziekte beperkt belastbaar zijn. Studenten vertelden tijdens de regiobijeenkomsten hoe zij omgaan met hun beperkte belastbaarheid tijdens de studie. Ook gaven ze aan hoe flexibele onderwijsoplossingen bijdragen aan onbelemmerd studeren.

Flexibilisering

Flexibilisering, differentiatie en maatwerk zijn nodig om in te spelen op de toegenomen diversiteit van de studentenpopulatie. Onder andere in haar Strategische Agenda stimuleert minister Bussemaker de onderwijsinstellingen om (meer) invulling te geven aan deze begrippen (Ministerie van OCW, 2015). Flexibel onderwijs biedt verschillende mogelijkheden in het wat, waar, wanneer, en hoe er geleerd wordt, leidend tot een erkend diploma of certificaat.
 Veel onderwijsinstellingen en opleidingen hebben de handschoen inmiddels opgepakt en zijn al begonnen met het flexibiliseren van hun curricula. Maar hoe staat het daar nu mee? Hoe wordt het door de ‘gebruikers’ beleefd? En… hoe ver wil je gaan?

De Flexscan

De FlexScan is een instrument dat ‘meet’ op verschillende aspecten hoe flexibel studenten, docenten en management een opleiding ervaren. Het instrument kan ook worden ingezet om de ambitie ten aanzien van het ontwikkelen van flexibel onderwijs weer te geven. De FlexScan is toepasbaar op verschillende niveaus binnen een onderwijsinstelling (opleiding – faculteit – instellingsbreed).

Vier fases

Per deelaspect kan worden gekozen uit een viertal fases van flexibiliteit:

  1.  Pure standaardisatie: het curriculum ligt vast, ad hoc zijn individuele uitzonderingen mogelijk.
  2. Standaard voor maatwerk: het curriculum ligt vast, er is beleid op het maken van uitzonderingen.
  3. Standaardisatie op maat: er is binnen het curriculum sprake van een vaststaand onderwijsarsenaal op basis waarvan studenten hun leerarrangement kunnen samenstellen.
  4. Volledig flexibele / gepersonaliseerde leerwegen: de student bepaalt in overleg met de opleiding hoe zijn leerweg er (binnen of buiten de school) uit ziet. Individueel maatwerk is hierbij het uitgangspunt.

Presentaties en verslagen

Presentatie Expertisecentrum handicap + studie (PDF)

Presentatie LSVb op 16 maart 2017 (PDF)

Ervaringsverhaal student (PDF)

Interview over flexibel onderwijs bij NHL (PDF)

De verslagen van de bijeenkomst vindt u hier binnenkort.