Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Rechten en financiën

Rechten en financiën
">

Hoe wordt een jaar extra studiefinanciering aangevraagd?

De aanvraag moet bij DUO worden gedaan, door middel van het formulier 'Verzoek voorziening hoger onderwijs'. De studentendecaan moet dit formulier ondertekenen.

Wat betekent een jaar extra studiefinanciering als de student onder het nieuwe leenstelsel valt?

Als een student onder het nieuwe stelsel valt is er bij studievertraging als gevolg van bijzondere omstandigheden nog steeds de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor 12 maanden extra beurs. Dit wordt inderdaad toegekend in de vorm een jaar extra studentenreisproduct en eventueel aanvullende beurs. Omdat de basisbeurs dus is weggevallen kan daardoor de lening hoger uitvallen. Daar tegenover is een financiële compensatie gezet; Haalt de student binnen de diplomatermijn een HBO-/WO-bachelor of WO-masterdiploma, dan heeft hij recht op kwijtschelding van maximaal € 1230,- (geïndexeerd) van zijn studieschuld. Dit gebeurt bij de diplomaomzetting van de reisvoorziening en eventueel aanvullende beurs. 

Hoe wordt bepaald of een student recht heeft op bijzondere voorzieningen (artikel 5.6 en 5.16 WSF2000)?

De studentendecaan beoordeelt of de student het verzoek in kan dienen bij DUO. De student vult samen met de studentendecaan het formulier 'Verzoek voorziening hoger onderwijs' in. De student stuurt dit naar DUO.

DUO controleert vervolgens of:

  • het verzoek is ondertekend door de studentendecaan
  • het verzoek is ondertekend door de student
  • er een door de arts ondertekend formulier Medische informatie of een
    door een orthopedagoog ondertekende dyslexieverklaring bij het
    verzoek zit, indien van toepassing.

Wat is het profileringsfonds?

Studenten kunnen aanspraak maken op een financiële bijdrage uit het profileringsfonds van de instelling waar ze staan ingeschreven als ze studievertraging oplopen door bijzondere omstandigheden. In het studentenstatuut van de onderwijsinstelling staat informatie over aan welke voorwaarden studenten moeten voldoen.

Wat is individuele studietoeslag?

Dit is een financiële voorziening die bedoeld is als compensatie voor studenten met een functiebeperking die hun opleiding lastig kunnen combineren met een bijbaan. Gemeenten kunnen de individuele studietoeslag verlenen aan een persoon die voldoet aan de voorwaarden van artikel 36b Participatiewet.

Wordt individuele studietoeslag toegekend als de aanvrager een Wajong studieregeling heeft?

Studenten met een Wajong studieregeling (Nieuwe Wajong) kunnen niet tevens een individuele studietoeslag krijgen. Deze studieregeling wordt namelijk gezien als een voorliggende voorziening. Op grond van artikel 15 lid 1 van de Participatiewet kan iemand geen individuele studietoeslag krijgen als er beroep kan worden gedaan op een voorliggende voorziening.

Kan iemand met een Nieuwe Wajong-uitkering die gaat studeren ervoor kiezen géén studiefinanciering aan te vragen?

De hoogte van de nieuwe Wajong-uitkering bestaat uit 75% van het Wettelijk Minimum Loon (WML). Als iemand met een nieuwe Wajong-uitkering gaat studeren en recht heeft op studiefinanciering, wordt de uitkering verlaagd naar 25% van het WML. Het gaat hierbij om recht hebben op studiefinanciering. Iemand kan er dus niet voor kiezen om geen studiefinanciering aan te vragen om deze verlaging te voorkomen. Om 75% van het WML te behouden, verlangt het UWV een afwijzingsbrief van de DUO.

Welke andere fondsen zijn er voor financiële ondersteuning?

Er zijn fondsen ten behoeve van mensen met een handicap of een chronische ziekte in het algemeen bijvoorbeeld het K.F. Heinfonds (website: www.kfhein.nl).

Daarnaast zijn er fondsen gericht op mensen met een specifieke handicap of chronische ziekte bijvoorbeeld het Beatrixfonds voor spierziekten (website: www.prinsesbeatrixspierfonds.nl), het nationaal Reumafonds (website: www.reumafonds.nl) en de landelijke stichting voor blinden en slechtzienden (website: www.lsbs.nl).
Op internet kun je gericht zoeken naar fondsen voor specifieke handicaps.